ทนายความจังหวัดพิจิตร ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

ทนายความจังหวัดพิจิตร ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

เปิดหน้าต่อไป

วิธีการเบิกประกัน พ.ร.บ. 

ประกันภัยและ พ.ร.บ.


       1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หลังจากผู้ประสบภัยได้ถูกนำส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกันที่เราได้ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อทำการแจ้งเคลมและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

       2.ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรม สามารถยื่นเรื่องเบิก พ.ร.บ. ผ่านทางโรงพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษา หรือผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

       3.ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยชอบธรรมจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อนำใบแจ้งความมาเป็นเอกสารในการเบิก พ.ร.บ.

       4.นำเอกสารต่างๆ ไปยื่นเรื่องเพื่อตั้งเบิก พ.ร.บ.กับทางบริษัทประกัน หรือกับบริษัทกลางที่คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

       5.พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครองค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่าเสียหายเบื้องต้น หรือ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรม ภายใน 7 วันทำการ   โดยการดำเนินเบิก พ.ร.บ. สามารถทำได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ

 เอกสารที่ใช้สำหรับเบิกประกัน พ.ร.บ.

1.      สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน

3.      สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ

4.      สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถ)

5.      ใบแจ้งความ หรือ ใบบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวน

6.      สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ.

 

 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับกรณีบาดเจ็บ

1.      สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย

2.      ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

 

 เอกสารเพิ่มเติม สำหรับกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน

1.      สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประสบภัย

2.      ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 

 เอกสารเพิ่มเติม สำหรับกรณีทุพพลภาพ

1.      สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

2.      ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ

3.      สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยนั้นได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับกรณีเสียชีวิต

1.      สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ

2.      ใบมรณบัตรของผู้ประสบอุบัติเหตุ

3.      สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาท

4.      สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์