ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

เปิดหน้าต่อไป

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร


โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลพิจิตร 

เบอร์โทร. 056-611355

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน   

เบอร์โทร. 056-621355

 

โรงพยาบาลดงเจริญ

เบอร์โทร. 056-039790

 

โรงพยาบาลทับคล้อ

เบอร์โทร. 056-641131

 

โรงพยาบาลบางมูลนาก 

เบอร์โทร. 056-631131

 

โรงพยาบาลบึงนาราง 

เบอร์โทร. 056-039709

 

โรงพยาบาลโพทะเล

เบอร์โทร. 056-681115

 

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 

เบอร์โทร. 056-689018

 

โรงพยาบาลวชิรบารมี 

เบอร์โทร. 056-900126

 

โรงพยาบาลวังทรายพูน

เบอร์โทร. 056-695032

 

โรงพยาบาลสากเหล็ก

เบอร์โทร. 056-698042

 

โรงพยาบาลสามง่าม 

เบอร์โทร. 056-691239

 

 

 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 

เบอร์โทร. 056-611407

 

โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร 

เบอร์โทร. 056-613316

 

โรงพยาบาลศรีสุโข 

เบอร์โทร. 056-651482