ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

เปิดหน้าต่อไป

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ

ตั้งแต่ ปี 2565 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

  • สมาชิกเครือข่ายทนายความจังหวัดพิจิตร